MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE FİLMLERİN YERİ21/05/2024

MATEMATİK KONULU FİLM ÖRNEKLERİ
Matematik dersleri tarihten bugüne en çok korkulan derslerden biri olmuştur. Bunun sebeplerinden biri ortaokul öğrencilerinin görsel zekâlarını kullanmaları ve bunu da matematik derslerinde bulamayacağını düşünmesidir denilebilir. Swetz (1994) ancak görsel yardımcıların bu sorunu aşmaya yardım edebileceğini ve kendi başına matematik öğrenmek için bir kaynak teşkil edebileceğini belirtmiştir. Başka bir deyişle öğrencileri matematiğin görsel tarafı ile tanıştırmak gerektiğini vurgulamıştır. Bu görsellerin başında da filmler gelmektedir.
Yenilenen öğretim programlarında filmlerin öğrencilere kazandırdığı bilgi ve beceriler göz önünde bulundurularak, filmler ile ilgili proje konuları verilmesine önem verildiği görülmektedir. Öğrencilere bu maksatla öğretim programında “matematik videosu ya da matematik hakkındaki filmler (meslek sahibi kişilerin matematikle ilgili konuşmaları, doğadaki matematik, çevremizdeki matematik, filmlerle matematik)” şeklinde proje konuları verilmesi önerilmektedir (MEB, 2009).

Matematik Dersinde Film Kullanmanın Yararları
Barth ve Demirtaş (1997), Dickinson (1972), Haydn (2000), Phillips (2002) ve Öztaş’ın (2007) film kullanımının faydalarıyla ilgili önerilerini filmlerin matematik derslerinde kullanımına uyarlamak mümkündür. Sözgelimi,
“Filmler dersleri ilginç hale getirir.”, “Filmler öğrencilere gösterimi yapılan film hakkında kendi el yazılarıyla görüşlerini yazma imkânı sağlar.”, “Filmler geçmişi somut, ilginç ve ulaşılabilir kılar.”, “Filmler öğrencilerin motivasyonlarını, ilgilerini ve meraklarını artırır.”, “Filmler heyecan verici, sürükleyici ve öğreticidir.”, “Filmler daha verimli, kalıcı ve uzun süreli bir öğrenme sağlar.”, “Filmler öğrencilerin problemlere ilgilerini uyandırır ve öğrencileri çözüm yolları üretmeye yönlendirir.”, “Filmler görme ve işitme duyularına hitap ettiği için çok etkilidir.”, “Film etkinlikleri uygulanan bir derste öğrenciler, dersin bir parçası olduklarının farkına varırlar.”, “Film değişim, kronoloji, sebep, sonuç, benzerlik, farklılık, motivasyon ve empatik bakış açısıyla ilgili konularda tartışma sağlar.”, “Filmler öğrencilerin anlamakta zorlandıkları konuları basitleştirip anlamalarına yardımcı olurlar.”, “Filmler öğrencilerin hoş vakit geçirmelerine yardımcı olurlar.” çıkarımları ortaya çıkmıştır.

Derslerde Film Kullanımı Süresince Yürütülebilecek Bazı Öğretim Etkinlikleri
Matematik derslerinde filme dayalı etkinlikler sonucu istenilen davranış değişikliklerinin meydana getirilebilmesi için film izlencesinin öncesinde, sunum aşamasında ve sonrasında bazı etkinlikler yapılabilir. Demircioğlu (2007) ve Greiner (1955) tarih öğretiminde film kullanımı çerçevesinde yürütülebilecek bazı öğretim etkinliklerini açıklamışlardır. Yazarların belirttikleri bu öğretim etkinlikleri matematik derslerinde de kullanılabilir. Bu bağlamda, matematik dersleri çerçevesinde yapılabilecek etkinlikler de sözgelimi,

Tartışma: Film seyrettirilmesi aşamasında ve filmin bitiminde öğrenciler film üzerinde tartışma yapabilirler.
Not Tutma: Öğrenciler gerek filmi seyrederken, gerekse sunumdan sonra önemli gördükleri veya öğretmenin işaret ettiği yerlerle ilgili not tutabilirler.
Film veya Video Köşesi Oluşturma: Okullarda matematik dersleri bünyesinde film köşeleri oluşturulabilir. 
Drama: Öğrenciler, filmdeki konu ve konular bağlamında, önemli davranışların kazanılabilmesi için bir dizi drama etkinliği yapabilirler.
Konu Tamamlama: Bu etkinlikte, filmin veya videonun bir kısmı gösterilir ve öğrencilerden gösterimi yapılan kısmın geri kalanını konu olarak kendilerinin yazmaları istenebilir.  

İlgili Filmlere Örnekler
1. Matematiğin Hikâyesi (The Story of Mathematics)
2. Gizli Sayılar (Hidden Figures) – 2016
  

3. Einstein ve Eddington – 2008
4. Sonsuzluk Teorisi (The Man Who Knew Infinity) – 2015
5. Aşkın Logaritması (An Invisible Sign) – 2010 
6. Oxford Cinayetleri (The Oxford Murders) – 2008
7. Asal Sayıların Yalnızlığı (La Solitudine dei Numeri Primi) – 2010
8. Enigma – 2001
9. 23 Numara (The Number 23) – 2007
10. Küp (Cube)– 1997
11. Kalk ve Diren (Stand and Deliver) – 1988
12. Profesör ve Onun Sevgili Denklemi (Hakase no aishita sûshiki) – 2006
13. Akıl Oyunları (A Beautiful Mind) – 2001
14. Can Dostum (Good Will Hunting) – 1997
15. 21 (2008)
16. X+Y (2014)
17. 1001 İcat ve Sırlar Kütüphanesi  

SONUÇ VE ÖNERİLER
Sonuç olarak izlenecek çok fazla film Matematik derslerinde filmler aracılığıyla geçmiş bugüne getirilebilir. Ayrıca, bu araçlar aracılığıyla dersler daha ilginç, basit ve anlaşılır bir biçimde öğretilebilir (Demircioğlu, 2007). Ortaokul öğrencileri filmlerin sonunda matematikten korkmak yerine matematiğin üzerine gidebileceklerini fark ederler. Bunun dışında matematik derslerindeki konular filmlerin veya videoların kullanımına uygun bir şekilde yeniden düzenlenebilir.


KAYNAKLAR
Barth, J. L. ve Demirtaş, A. (1997). İlköğretim sosyal bilgiler öğretimi: Öğrenci kılavuzu. Ankara: YÖK / Dünya
Bankası Milli Eğitimi Geliştirme Projesi Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi.
Çoban, Z. (2011). Tarih derslerinde tarihi film ve dizilerin kullanımına ilişkin öğretmen ve öğrenci görüşleri.
Demircioglu, İ. H. (2007). Tarih öğretiminde filmlerin yeri ve önemi. Ahmet Yesevi Üniversitesi Bilig Dergisi, 42, 77-93.
Greiner, G. (1955). Teaching film. London: British Film Institute.
Haydn, T. (2000). Information and communications technology in the history classroom. In J. Arthur & R.
Phillips (Eds.), Issues in History Teaching (pp. 98-112). London: Routledge.
Milli Eğitim Bakanlığı. (2009). İlköğretim matematik dersi 6-8. sınıflar öğretim programı ve kılavuzu. Ankara:
Öztaş, S. (2007). Tarih öğretimi filmler: Tarih öğretiminde film kullanılmasının öğrenci başarısı üzerine etkisi.
Swetz, F. J. (1994). Learning activities from the history of mathematics. Portland, ME: J. Weston Walch.

ÖZET
Filmler matematik derslerinin verimliliği açısından kullanılabilecek materyallerdendir. Filmler sayesinde matematik dersleri daha ilginç, anlaşılır ve eğlenceli bir hal alabilir. Bu araştırmada matematik tutkunlarının ve matematiğe ilgisi olmayan öğrencilerin ortak paydada buluşup keyifle izleyecekleri filmler araştırılmıştır. 

Anahtar Sözcükler: Matematik öğretimi, matematik dersi, matematik filmleri